Välkommen till Södra Wixen

Om Södra WixenSjön Södra Wixen är drygt 510 ha och tillhör Emåns vattensystem och är en av de översta grenarna av Solgendelen. Sjön hyser starka bestånd av grov abborre och gädda. Abborrfisket är kanske ett av höglandets bästa, både när det gäller antal och storlek, såväl sommar som vinter. Abborre över kilosgränsen är vanligt förekommande. Den största dokumenterade abborren i sjön var 1,9 kg. Största landade gädda är hittills är strax över 14 kg.

Fiska i Södra Wixen!

Sjön har också ett starkt bestånd av signalkräfta, vilket utgör en bra födobas för sjöns grova abborrar och gäddor. Det vanligaste fisket i sjön är spinnfiske, pimpel och trolling, men även mete från båt kan vara fångstgivande. Pimpelfiske och ismete är är populärt när isen bär. Sjön har även gott om signalkräfta, men fisket efter denna är begränsat till markägare. Södra Wixen är en klarvattensjö med mycket god vattenkvalitet och är klassificerad som natura 2000 område. Ett exempel på den goda vattenkvaliteten är förekomsten av värdefulla och sällsynta arter t.ex. blågrönalgen sjöhjortron. Sjön utgör en av länets regionalt viktigaste fritidsfiskesjöar.

Södra Wixen har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta, samt en omväxlande strandlinje. Bland häckande fågelarter i sjön märks fiskgjuse, storlom, skäggdopping, små- och storskrake, knipa och gräsand.

Fiskarter i sjön: Abborre, Gädda, Mört, Sutare, Brax Sik, Lake,Sarv och Bergsimpa